En compliment d’allò que preveu l’article 5 de la Llei 19/2014 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ees associacions i fundacions tenim obligacions de transparència si exercim majoritariament les nostres activitats a Catalunya i percebem fons públics consistents en més de 100.000 € anuals o aquests representen el 40% o més dels nostres ingressos anuals.

Informació institucional i organitzativa:

Normativa aplicable:

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial

Informació de gestió administrativa

  • Contractes amb administracions públiques (Pendent d’activació)
  • Convenis (Pendent d’activació)
  • Subvencions (Pendent d’activació)