En compliment d’allò que preveu l’article 5 de la Llei 19/2014 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ees associacions i fundacions tenim obligacions de transparència si exercim majoritariament les nostres activitats a Catalunya i percebem fons públics consistents en més de 100.000 € anuals o aquests representen el 40% o més dels nostres ingressos anuals.

Processos de contractació / licitació:

Informació institucional i organitzativa:

Normativa aplicable:

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial

Informació de gestió administrativa

 • Contractes amb administracions públiques
  • no existeixen contractes amb administracions públiques
 • Convenis
 • Subvencions
  • Subvenció 2016, per import de 100.000 euros, amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
  • Subvenció 2017, per import de 527.000 euros, amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
  • Subvenció 2018, per import de 250.000 euros, amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya